css3 buttons by Css3Menu.comKor Marija Bambina

 

Il-Bidu

Minn żmien l-ewwel snin tas-sebgħinijiet, flimkien mal-organista Agostino Attard, kienu jinġabru numru ta' rġiel fil-quddiesa Gregorjana tal-Ħadd. Dan kien għall-ħabta tal-1972, meta Ġużeppi Baron u Charlie Mercieca flimkien ma' grupp ta' rġiel bdew dan il-kor, li wara f'kumitat ġie miftiehem li l-isem tiegħu kellu jkun "Kor Marija Bambina". Il-kor beda jikber u bdew deħlin tfal li kienu jinġabru għall-quddiesa ta' filgħaxija u fl-istess ħin jiġu mgħallma minn Dun Pawl Schembri. Wara ftit il-Kor Marija Bambina waqa' taħt id-direzzjoni ta' Suor Speranza li kienet tgħallem il-pjanu wkoll. Meta miet is-surmast Attard, ġie avviċinat is-surmast Alfred Callus.

Matul iż-Żmien

Fl-1977, għall-okkażjoni tal-ewwel quddiesa solenni ta' Dun Anton Gouder, il-Kor kanta għall-ewwel darba akkumpanjat mill-orkestra, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Callus. Dakinhar ukoll il-kor libes għall-ewwel darba uniformi. Hekk kif miet l-Arċipriet Sladden, inħatar arċipriet Dun Vincenz Cachia li mill-ewwel tefa' għajnejh fuq il-kor u għamel kemm setgħa biex dan il-kor ikompli jikber. Matul is-snin l-organisti bdew taħriġ għand patri Albert Borg, u fl-istess ħin Joe Huber beda jagħti lezzjonijiet tal-vuċi lill-membri tal-kor. Il-kor ġie wkoll maqsum f'erba' sezzjonijiet; soprani, mezzo soprani, tenuri u baxxi. Wara dan, il-kor beda wkoll joħroġ mill-parroċċa, twaqqaf kumitat ċentrali u sotto kumitat, biex jiġu organizzati attivitajiet soċjali kif ukoll biex jiġi pubblikat fuljett kull xahrejn bl-isema ta’ “Il-Vuċi”. Nibdet fil-kor il-ħajra li nipparteċipaw f'festivals tal-korijiet parrokkjali u dan sar f'ħafna okkażjonijiet. Iżda l-akbar suċċessi li kellu l-kor kien fl-1996 fl-okkażjoni tal-75 sena anniversarju tal-inkurunazzjoni ta' Marija Bambina. Fosthom in-novena ta' Marija Bambina li ġiet kantata mal-orkestra taħt id-direzzjoni tas-Surmast Callus, kif ukoll il-funzjoni tal-4 ta' Settembru fix-Xatt waqt quddiesa solenni kkonċelebrata mill-Arċisqof Mons. Ġużeppi Mercieca, taħt it-tmexxija ta' Dun Ġwann Galea. Il-Kor Marija Bambina ħa sehem ukoll għal għaxar snin konsekuttivi fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu ż-Żurrieq. Ħa sehem ukoll f'festival tal-korijiet li sar fil-kulleġġ San Alwiġi f'Birkirkara u fejn ħa l-ewwel post. Fost oħrajn il-kor ħa sehem ukoll fil-quddies ikkonċelebrati mill-Papa Ġwanni Pawlu II, fiż-żewġ żjarat tiegħu f'Malta.

Il-Kor Marija Bambina għadda minn ħafna affarijiet li jibqgħu minquxa f'kull membru, u dan kollu ma' kienx ikun possibbli li kieku ma' kienx għal ħafna sagrifiċċji, kemm mill-membri kif ukoll minn dawk li jmexxu kemm b'mod mużikali kif ukoll b'mod spiritwali.

Servizzi tal-Kor Illum

Il-Kor parrokkjali jagħti s-servizz tiegħu waqt il-funzjonijiet li jsiru fil-parroċċa, fosthom il-festa ta’ Marija Bambina, festa ta’ Ġesu’ Redentur, waqt żmien il-Għid, kif ukoll fi żmien il-Milied. Il-kor jagħti opportunita’ lill dawk kollha li għandhom għal qalbhom il-kant. Alla żejjinna b’ ħafna talenti, għalhekk xieraq li l-ewwel u qabel kollox nużawhom biex infaħħru lilu ta’ dak kollu li għamel magħna. Il-kor hija għaqda bil-polz għalhekk barra s-servizzi waqt il-funzjonijiet il-kor ikollu wkoll xi ħarġiet u ikliet.

L-appuntament li jiltaqa’ fih il-Kor huwa darba fil-ġimgħa għal provi. Normalment il-ġurnata tkun kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7.00p.m. fil-Knisja tal-Vitorja. Minn hawn nixtiequ nagħmlu appell għal dawk li għandhom għal qalbhom il-mużika jew jixtiequ li jibdew ikantaw biex jikkuntattjaw lid-Direttriċi tal-Kor Sandra Inguanez jew inkella jitkellmu mal-Arċipriet biex isiru membri ta’ din il-familja tagħna. Insellmilkom u nispera li niltaqa’ magħkom.

Membri tal-Kumitat: Il-Kanonku Rev. Arċipriet Dun Robin Camilleri, Dun Aurelio Mule’ Stagno, Mro Alfred Callus (Surmast), Sandra Inguanez (Direttriċi), Romina Powell (Segretarja), Mario Caruana, Dorothy Caruana, Margaret Chetchuti, Jane Caruana, Joan Gabriele.

Copyright © Parroċċa l-Isla, Malta. All Rights Reserved